Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy lub za udzielenie jednorazowej porady jest uzgadniane każdorazowo z Klientem. Zlecenie prowadzenia sprawy Kancelarii pociąga za sobą zawsze podpisanie umowy z Klientem, w której wskazane są sposoby naliczenia wynagrodzenia oraz terminy płatności.

Wynagrodzenie może być obliczone według jednego z następujących sposobów :

- Stawka godzinowa - wynagrodzenie jest określane w oparciu o rzeczywisty czas pracy i ustaloną z Klientem stawkę godzinową, Kancelaria przedstawia każdorazowo Klientowi rozliczenie czasu pracy

- Wynagrodzenie ryczałtowe - wynagrodzenie obejmuje całościowe rozliczenie za prowadzenie sprawy w określonym przez strony zakresie, jest ono w stałej wysokości niezależnie od faktycznego nakładu czasu pracy poświęconego przez adwokata

- Wynagrodzenie wynikowe tzw."success fee"- wynagrodzenie, którego część uzależniona jest od osiągniętego w sprawie wyniku, zazwyczaj jest ono obliczane procentowo od wygranej kwoty.

Poza wynagrodzeniem dla Kancelarii Klient musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych lub kosztów biegłych, niezależnie od wynagrodzenia adwokackiego. O tego rodzaju kosztach Klient jest za każdym razem informowany z wyprzedzeniem, o ile są one już one znane lub dają się przewidzieć.

Potrzebujesz profesjonalnej i rzetelnej porady?

ZAPYTAJ ADWOKATA